Záruční podmínky

Záruční podmínky

Nad rámec zákonné záruky (zákonné odpovědnosti za vady) poskytujeme na nové zboží značek Goldbrunn, MSW Motor Technics, Physa, Royal Catering, StaMony, Stamos Soldering, Stamos Welding, Steinberg Systems, Ulsonix a Welbach doplňkovou (komerční) záruku v délce 3 let. Tato záruka platí na území Evropy a záruční lhůta začíná běžet od data vystavení faktury. Pokud se během této doby na výrobku vyskytnou vady materiálu nebo projeví výrobní vady, poskytujeme v rámci této záruky dle svého uvážení jednu z následujících služeb:

  • bezplatné dodání vhodného náhradního dílu nebo
  • bezplatnou opravu nebo
  • bezplatnou výměnu za výrobek stejné hodnoty (popřípadě i novější model, pokud původní model již není k dispozici).

 

Ze záruky nevyplývají žádná další práva. Především nevznikají žádné nároky na náhradu škody ani náhrady škod následných.

 

V případě reklamace výrobku se prosím obraťte na nás jakožto poskytovatele záruky:

expondo GmbH
Köpenicker Str. 54
10179 Berlin
Německo / Germany

E-Mail: servis@expondo.cz
Tel.: +420 234 093 825 

Tato záruka se vztahuje na všechny součásti, které se nacházejí uvnitř zařízení. Nevztahuje se na povrch zařízení, jeho vnější komponenty a spojovací součástky. Nezahrnuje ani dodané příslušenství, které se nepoužívá uvnitř zařízení. Dále jsou z této záruky vyjmuty části náchylné na opotřebení a části poškozené nevhodným zacházením, nedodržováním pokynů v návodu k použití, svévolnou opravou či vnější událostí.

Pro uplatnění práv vyplývajících z této záruky je nutné nás nejprve kontaktovat a poté nám vadné zboží zaslat, abychom mohli vadu přezkoumat a vyhodnotit, zda se jedná o případ spadající pod tuto záruku. Náklady na zaslání vadného výrobku na výše uvedenou adresu naší společnosti expondo GmbH a odpovědnost za případné škody způsobené přepravou přebírá kupující. Náklady na zaslání daného zboží zpět z adresy expondo GmbH na doručovací adresu kupujícího přebíráme my.

 

Upozornění:

Doplňková záruka v žádném případě nijak nevylučuje ani neomezuje práva ze zákonné odpovědnosti za vady (zákonné záruky). Tato práva zůstávají nedotčena. Pokud je zakoupená věc vadná, můžete se na nás v každém případě obrátit v rámci zákonné záruky bez ohledu na to, zda se jedná o případ, na který se vztahuje doplňkové záruka.
(Platí pro objednávky od 24.07.2017.)