Odstoupení od smlouvy

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY…

Ale proč byste to dělali?

Svým zákazníkům chceme nabízet vždy ty nejlepší služby. Proto jsme se rozhodli zákonnou lhůtu 14 dnů, která obvykle platí pouze pro spotřebitele, poskytnout všem kupujícím a zároveň ji prodloužit na 30 dnů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 30 dnech ode dne, , kdy jste Vy nebo Vámi určená třetí osoba, která není přepravcem, převzali poslední dodávku zboží.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (expondo GmbH, Köpenicker Str. 54, 10179 Berlin, Německo, e-mail: [email protected]) o tomto rozhodnutí informovat formou jednoznačného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou či e-mailem). K tomu účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, použití vzorového formuláře ovšem není povinné.

Pro dodržení lhůty na odstoupení od smlouvy postačí zaslat sdělení o využití práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno Vaše sdělení o odstoupení od této smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob standardního dodání). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při provedení původní transakce, pokud s Vámi nebylo výslovně sjednáno něco jiného. V žádném případě Vám však tímto vrácením nevzniknou další náklady. Máme právo odmítnout vrátit přijaté platby, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neprokážete, že jste již zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám  musíte zaslat zpět či předat bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.

Náklady na vrácení zboží neseme pouze v případě, že nás před vrácením tovaru kontaktujete pomocí našeho kontaktního formuláře a koordinujete s námi organizaci vrácení zboží nebo zajistíte vrácení prostřednictvím našeho portálu pro vrácení zboží. Pokud si vrácení zboží zorganizujete sami, aniž byste se s námi předem dohodli, uhradíme Vám přímé náklady na vrácení zboží do maximální výše 22 GBP/ 25 EUR (648 CZK), pokud nám do čtrnácti dnů od data odeslání pošlete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře potvrzení o nákladech, které jste vynaložili na Vámi pověřeného poskytovatele přepravních služeb. Pro vrácení částky použijeme stejný způsob platby, jaký jste zvolili u původní transakce, s výjimkou případů, kdy se s Vámi výslovně dohodneme na jiném způsobu; v žádném případě Vám nebudou počítány žádné poplatky. Náklady bezprostředně spojené s vrácením zboží hradíte Vy.

Vy odpovídáte za případné snížení hodnoty zboží pouze v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

 

Všeobecné pokyny

1) Vyvarujte se prosím poškození a znečištění zboží. Zboží nám prosím zašlete pokud možno v původním obalu s veškerým příslušenstvím a se všemi díly obalu. Použijte případně ochranný vnější obal. Pokud již původní obal nemáte, postarejte se prosím o vhodné balení, které zajistí dostatečnou ochranu proti poškození při přepravě.

2) Zašlete nám prosím zboží pokud možno v ofrankované zásilce.

3) Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedené všeobecné pokyny 1-2 nejsou předpokladem pro účinný výkon práva na odstoupení od smlouvy.